Sebastian Næss Langaas er daglig leder i Cruit AS. Han kan kontaktes på [email protected] eller +47 920 86 167.

Offentlige søkelister i rekruttering

Hvorfor er det slik at de som søker på offentlige stillinger må offentliggjøres? Og hva er egentlig reglene rundt offentlige søkelister når det kommer til rekruttering? I offentlig sektor har det lenge vært slik at de som søker stillinger offentliggjøres. Dette skal sikre gjennomsiktighet i vår offentlige forvaltning, og er et viktig etisk prinsipp. Likevel…

Etikk i rekrutteringsprosessen

God etikk i en rekrutteringsprosessen er helt essensielt. Etisk bevissthet fører til at vi hele tiden ansetter de som er best egnet basert på de forutsetninger som er lagt. Hver eneste dag arbeider Cruit AS med ulike mennesker. Gjennom systematisk arbeid med etikk og etiske prosesser og vurderinger i vårt rekrutteringsarbeid har vi bygget opp…

Rekrutteringstjenester under terskelverdier

Regelverket innen anskaffelser i offentlig sektor kan være krevende. Vi har derfor samlet noen punkter om kjøp av rekrutteringstjenester, og de terskelverdier man m å være klar over. Rekrutteringstjenester under 100.000 Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser bør oppdragsgiver likevel…

Kvalitet i rekrutteringstjenester i offentlige anbud

Kvalitet hos leverandører av rekrutteringstjenester vurderes vidt forskjellig fra anbud til anbud. Dette er en gjennomgang av hva vi møter hos offentlige kunder, og noen tanker om hvordan det fungerer fra en erfaren leverandørs ståsted. Se gjerne også vår artikkel: Prising av rekrutteringstjenester i offentlige anbud CV på utførende rådgiver CVen til utførende rådgiver vil…

Prising av rekrutteringstjenester i offentlige anbud

Riktig måte å be leverandører om å prise rekrutteringstjenester kan variere. Offentlige anbud og minikonkurranser har mange forskjellige løsninger. Her er noen tanker om de vurderinger en offentlig innkjøper må gjøre, sett fra en erfaren leverandørs ståsted. Se gjerne også vår artikkel: Kvalitet i rekrutteringstjenester i offentlige anbud Vær tydelig i beskrivelser Det er ofte…

Cruit skal levere rekrutteringstjenester til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Cruit AS har blitt valgt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som kompetanse og kapasitetsleverandør av rekrutteringstjenester i en rekke rekrutteringsprosesser de neste månedene. IMDi skal i månedene fremover lyse ut cirka 16 ledige stillinger fordelt på 7 separate rekrutteringsprosesser. Stillingene er organisatorisk plassert i ulike avdelinger og dermed fordelt på 4-5 ulike rekrutterende ledere i IMDi,…

Rekruttering av lederstillinger og spesialister til landets helseforetak

Cruit AS har blitt valgt som en av kun tre leverandører som skal levere rekrutteringstjenester innen kategorien “andre lederstillinger og spesialiststillinger” til alle landets helseforetak. I en grundig anbudsrunde har Sykehusinnkjøp gjennomført en utlysning av rekrutterings- og organisasjonsutviklingsrammeavtaler, og 30.04.2020 kom resultatene fra dette. I evalueringen av tilbydere har Cruit blitt vurdert til å gi…