Bærekraft

Cruit skal bidra til en bærekraftig utvikling i de markedene selskapet deltar i. Vår virksomhet skal være basert på høye krav til etiske holdninger, det å unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø.

Cruit er et sertifisert Miljøfyrtårn

Les mer om Cruit og miljøledelse.

Samfunnsansvar

Cruit er et selskap som verdsetter ansatte med ulik bakgrunn og erfaring, og selskapet har flere engasjementer for å understøtte dette. Noen viktige drivere i samfunnet er likestilling og inkludering i arbeidslivet. Dette er utfordringer som vi både vil og må møte. 

Anti-korrupsjon

Cruit har nulltoleranse for korrupsjon og har en anti-korrupsjonspolicy som gjelder for alle innleide konsulenter og for leverandører til selskapet. Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg ulovlige fordeler. Eksempler på korrupsjon er bestikkelser, smøring og favorisering, tilbakeføring av vederlag (kickbacks),
tilretteleggelsesbetalinger.

Internasjonale konvensjoner og prinsipper

Norge er et land der mange av problemstillingene som adresseres internasjonalt virker fjernt fra vår virkelighet. Det er likevel veldig viktig å sørge for at vi bedrifter støtter opp om de internasjonale strukturene som er laget for å møte de utfordringer som er så veldig reelle i store deler av verden. Samtidig er det viktige prinsipper å ha med seg all den tid et stadig større del av selskapers totale fotavtrykk er internasjonale. Flere av prinsippene er også svært relevante i Norge fortsatt. Vi vil derfor sørge for at vi har kunnskap om disse internt, samt at vi gjør vårt lille bidrag.

FNs global compact

Menneskerettigheter

  • Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  • Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  • Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  • Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  • Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  • Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

  • Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,
  • Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
  • Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

  • Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

ILOs åtte kjernekonvensjoner

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), har åtte kjernekonvensjoner som skal dekkes av lovverket i de landene som har ratifisert. ILOs åtte kjernekonvensjoner kan deles inn i fire hovedkategorier. Kjernekonvensjonene setter minimumsstandarder i arbeidslivet. Myndighetene i medlemsland må rapportere årlig til ILO om kjernekonvensjonene enten de har ratifisert dem eller ikke.