Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratet arbeider med å utrede hva som skal til fra myndighetenes side for å tilrettelegge for at flere tjenester skal kunne ytes til pasientene utenfor sykehus. Helsedirektoratets oppdragsbeskrivelse er vedlagt. Helsedirektoratet skal i løpet av høsten 2019 levere innspill til Helse- og omsorgsdepartementet der blant annet følgende skal dekkes:

 • Hvordan Helsedirektoratet bør tilpasse sitt arbeid med faglige retningslinjer for å understøtte denne utviklingen. (her er forslag allerede levert)
 • Hvordan finansieringsordningene, herunder systemet for egenandeler og innsatsstyrt finansiering, bør videreutvikles for å understøtte denne utviklingen, og samtidig sikre god samhandling med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, herunder fastlegene.
 • Hvilke endringer i regelverket og/eller regelverksfortolkning som er nødvendige eller ønskelige.
 • En mulighetsanalyse for og realisering av medisinsk avstandsoppfølging.

Utredningsarbeidet er organisert som et prosjekt med prosjektledelse fra helsedirektoratet.

Problemstillinger som er under utredning er inndelt i aktiviteter beskrevet som arbeidspakker. Hver arbeidspakke ledes av interne ressurser i Helsedirektoratet og arbeidsgruppene til hver arbeidspakke er satt sammen av ressurspersoner fra helseforetak, kommuner og direktorat.

Arbeidspakkene som utredes av Helsedirektoratet er:

 • A4 – Hvordan bør behovet for samhandling og faglig riktig oppgavedeling ivaretas og utvikles i medisinsk avstandsoppfølging?
 • A7 – Hvordan kan myndighetene legge til rette for at tjenestene anskaffer og tar i bruk forsvarlige, tekniske løsninger i medisinsk avstandsoppfølging? Hvordan kan helsetjenestene bedre tilrettelegge sin forvaltning av tekniske løsninger i tjenestemodeller for medisinsk avstandsoppfølging som går på tvers av virksomheter og tjenestenivåer?
 • A9 – hvordan og hva skal til for å tilrettelegge finansieringsmekanismer for helseforetak, avtalespesialister og andre private tilbydere av spesialisthelsetjenester, avtalefysioterapeuter, logopeder, fastleger og andre kommunale tjenester slik at medisinsk avstandsoppfølging implementeres bredt i tjenestene?
 • A10 – gjennom en samlet mulighets- og risiko-analyse vurdere behovet for og eventuell innretning på nasjonal tilrettelegging for implementering, spredning og gevinstrealisering av medisinsk avstandsoppfølging.

Arbeidet med samhandling jobber blant annet med beskrivelser av tjenesteforløp for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten knyttet til medisinsk avstandsoppfølging, leveransene fra dette arbeidet brukes i de øvrige arbeidspakkene som grunnlag for beskrivelse av problemstillinger som krever tiltak.

I arbeidspakke 10 skal alle tiltak «sys sammen» til en helhet. Bistanden som skal utføres gjelder arbeid med alle arbeidspakkene etter ledernes behov, det er A4 og A10 som anses som de mest komplekse med størst behov for bistand. Vedkommende får en intern kontaktperson å samarbeide med.

Bistanden som skal utføres innebærer å:

Bistå utredingen med gjennomføringen av arbeidspakker, herunder å ta et spesielt ansvar for analysearbeid (f.eks. rot-årsaksanalyser, risiko- og sårbarhetsanalyser o.l.) og utforme en konsekvens- og mulighetsvurdering for de tiltak som utredningen anbefaler.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Behov for en senior som har ledet utredningsoppdrag og gjennomført forenklet analyse, mulighetsanalyse, rot-årsaksanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Utredningsarbeid i offentlig sektor
 • Samfunnsøkonomisk analyse, mulighetsanalyse, rot årsaksanalyse
 • Risiko og sårbarhetsvurdering
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Kjennskap til Helse- og omsorgssektoren
 • Kunne skrive godt (enkelt og lett forståelig)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Må kunne legge frem dokumentasjon på erfaring fra Helse- og omsorgssektoren og prosjekter av liknende karakter.
 • Bør ha kjennskap til medisinsk avstandsoppfølging.
 • Sertifisering i prosjektmetodikk

Nøkkelinfo

Oppstart: Ønskelig med snarlig tiltredelse og helst innen 1. september 2019
Varighet: 20. desember 2019. Ingen opsjon.
Engasjement: 100%
Sted: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV