Vi søker en teamleder for «TID-programmet» (Trafikantinformasjons- og designprogram) i Ruter.

Teamleder skal arbeide med utviklingsoppgaver og må ha spisskompetanse på utvikling av gode kundeløsninger.

Om TID-programmet

TID-programmet utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet skal bidra til å senke terskelen for å reise kollektivt, og implementeres på tvers av kontaktflater og informasjonskanaler, på tvers av alle driftsarter, slik at kollektivtilbudet blir lett å skjønne, ta i bruk og finne frem i for alle. Det består av både grafisk og industriell design, designprinsipper for wayfinding, samt stasjons- og holdeplassutforming. Ruters visuelle identitet er grunnelementet i trafikantinformasjonsprogrammet.

I 2019-2020 skal TID fortsette med å etablere et godt apparat for drift og forvaltning av skilt og informasjonsprodukter, slik at investeringene som er gjort hittil og som gjøres videre ivaretas på best mulig måte. Videre skal prosjektet implementere skiltløsninger på knutepunkter, terminaler, stasjoner og holdeplasser for buss, trikk og båt i Akershus og Oslo. Tredje målsetning er komplettering av TID-programmets verktøykasse for skiltelementer, for å sikre at implementeringsarbeidet og driftsapparatet har alle nødvendige verktøy for å gi optimalt resultat.

En viktig del av satsingsområde til prosjektet i kommende fase er å lede det fra å være et selvstendig prosjekt til å bli en integrert del av Ruters utviklings- og forvaltningsorganisasjon. Ruters digitale transformasjon har endret organisasjon til å bli en matriseorganisasjon der samtlige fagavdeling bidrar til en helhetlig kundeopplevelse. Teamet som jobber med TID har viktige interaksjoner med andre team som jobber innen digital design, nye kundetjenester, digitale plattformer, digital signage samt andre kapabiliteter og tjenester. I tillegg vil teamet jobbe innenfor de føringer som gis av virksomhets- og løsningsarkitektur samt teknologiske føringer for utvikling.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen for TID består idag av ca. 15 personer: teamledere, fageksperter, prosjektmedarbeidere og designere. Organisering av det videre arbeidet og integrering mot Ruters øvrige utviklingsvirksomhet nevnt over vil være en del av arbeidsoppgavene for teamleder.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Ruter utvikler produkter og tjenester som skal løse trafikantinformasjonsbehovene til kunder. Det kan f.eks. dreie seg om produkter som skal gi kundene informasjon om rutetilbudet eller tjenester for sanntids- og avviksinformasjon. Ruter har etablerte rammekontrakter innen kundeundersøkelser, design, industridesign, prototyputvikling og brukertesting, og ressurser fra disse leverandørene deltar i utviklingsprosjekter sammen med ulike team innen utvikling og forvaltning.

Teamleder skal følge opp og fungere som Scrum Product Owner for utviklingsteam med ansvar for utvikling av et fagsystem for holdeplassforvaltning. I tillegg vil vedkommende ha ansvar for videre utvikling av system for produksjon av informasjonsinnhold – såkalte flak – til alle våre stoppesteder. Teamleder for utvikling vil jobbe tett med involverte Ruter-team for å sikre at behov og krav som settes til utviklings-leveranser og utstyrsanskaffelser avklares og dokumenteres. Teamleder rapporterer til ulike interne interessenter og eiere av overnevnte tjenester, bl.a. Ruters ansvarlig for holdeplassforvaltning.

For offentlig anskaffelser vil teamleder for utvikling være en viktig bidragsyter i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner og bidra i evaluering av innkomne tilbud i anbudskonkurranser.

Realisering av TID-programmet forutsetter stor grad av tverrfaglig samarbeid mot andre utviklingsteam som har ansvar for utvikling av relevante tjenester og kapabiliteter i Ruters Digitale Plattform. Teamleder vil inngå i flere «guilds» og fora for å sikre at det som utvikles skjer ut fra hensiktsmessig og helhetlig arkitektur, design og teknologivalg.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Sammen med fagansvarlige for relevante tjenester og prosjektleder TID definere brukerhistorier og gjennomføre iterativ utvikling av disse
 • Lede smidige utviklingsprosesser og ivareta rollen som Scrum Product Owner
 • Bistå med oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon for gjennomføring av offentlige anskaffelser og mini-konkurranser, inkludert å utarbeide oppdrags-beskrivelser, evaluere mottatte tilbud og innstille beste leverandør basert på definerte kriterier

Ønskede kvalifikasjoner og sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Dokumentert erfaring som Scrum Product Owner eller tilsvarende rolle i smidige prosesser
 • Dokumentert erfaring med leveranseledelse og ledelse av smidige utviklingsteam
 • Erfaring med utvikling, evaluering og produksjonssetting/idriftsetting av fysiske og digitale produkter og prototyper
 • Erfaring med å fasilitere diskusjoner og samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse
 • Erfaring med leverandørkontakt og –oppfølgning, norske og utenlandske leverandører
 • Dokumentert gjennomføringsevne på utvikling, evaluering og produksjonssetting/idriftsetting av fysiske og digitale produkter og prototyper
 • Opptatt av å skape gode kundeopplevelse
 • Norsk minimum nivå C12 , Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel om at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med offentlige anskaffelser i Norge, inkludert utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Det aktuelle organisatoriske landskapet, som i hovedsak består av Ruter, Sporveien, Oslo Kommune, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus i transport og kollektivsektoren

Personlige egenskaper (ved referansesjekk vil Ruter spørre om erfaring på følgende egenskaper):

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsorientert
 • Løsningsorientert og kreativ
 • Ryddig og strukturert
 • Proaktiv og inkluderende

Nøkkelinfo

Oppstart: Senest 30.06.2019
Varighet: 30.06.2021
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Oslo Sentrum

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.