Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Helsedirektoratets målgrupper er befolkningen (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg (for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannen, kommuneledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten).

Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads- og oppgjørsprosesser ved hjelp både ny teknologi og forenkling av regelverk. Dette inkluderer også frontend løsninger for innbyggere og helseaktører. Programmet består i dag av fire prosjekter som ivaretar ulike deler av områdene som skal digitaliseres. 

Prosjekt EDiT for helseaktør har ansvar for å utvikle tjenester innenfor helserefusjonsområdet rettet mot profesjonelle helseaktører. I prosjektets omfang inngår blant annet ny søknadsløsning for blåresept, nye tjenester knyttet til oppgjørsområdet, samt portal for tjenestetilgang. Prosjektet består i dag av 3 team med fokus på hvert sitt leveranseområde. Prosjektet legger stor vekt på integrasjon og samhandling med andre tjenester og løsninger i sektoren. Prosjektets gjennomføringsmodell bygger på smidige prinsipper.

Krav til kompetanse

Ressursen vil jobbe i agile og autonome team, samlokalisert med prosjektleder, produkteier og funksjonell arkitekt, og være ansvarlig for fortløpende utarbeidelse av teknisk løsningsbeskrivelse / tekniske løsningsvalg, utvikling og testing. En sentral del av metodikken til prosjektet baserer seg på prototyping og hyppige leveranser. Ressursen vil jobbe i et meget kompetent miljø og vil bli utfordret med ulike leveranser i programmet i løpet av perioden. Vi ønsker selvgående og løsningsorienterte kandidater med relevant arbeidserfaring gjerne fra agile autonome team. Helsedirektoratet har en «automatisert test først»-strategi og tilrettelegger for kontinuerlig produksjonssetting. I Helsedirektoratet er det sterkt fokus på prinsippene fra CI/CD. Det er også stort fokus på sikkerhet og alle typer tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet, brukeropplevelse ol. Evner til å dra tekniske prosesser/avklaringer er også av betydning.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Foreslå og dra tekniske prosesser/avklaringer for nye løsninger og løsningskonsepter eller videreutvikling av eksisterende løsninger
 • Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling
 • Utvikle tjenester og applikasjonslogikk og integrasjoner i samarbeid med teamet forøvrig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minst 3 års programmeringserfaring fra C#/.NET
 • Erfaring med ASP.NET/Core
 • Erfaring med design og utvikling av database (MSSQL)
 • Erfaring med GIT som versjonskontrollsystem
 • Erfaring med Azure
 • Erfaring med WEB API 2
 • Erfaring med overvåkningsløsninger (eks. Grafana)
 • Erfaring med gjennomgang av kodekvalitet (SonarQube)
 • Erfaring med TFS inkludert bygg og deploy
 • Erfaring med testrammeverk
 • Erfaring med smidige metodikker
 • Erfaring med testdrevet utvikling

Evalueringskrav:

 • Fortrinnsvis en fullstack utvikler som kan bidra med frontend utvikling og database utvikling
 • Erfaring med tjenesteorientert arkitektur
 • Kjennskap til bruk av Mocking rammeverk
 • Erfaring med hyppige leveranser basert på smidige prinsipper
 • Erfaring med Lean
 • Erfaring med TDD
 • Fordel med erfaring fra systemutviklingsprosjekter i Helsesektoren
 • Erfaring fra utarbeidelse og dokumentasjon av tekniske løsningsforslag

Oppstart: 06.01.2020
Varighet: 06.02.2021
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.