BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
Norsk Helsenett har ansvar for utvikling og forvaltning av e-resept, Kjernejournal, Grunndata og helsenorge.no fom.
01.01.2020. Innbyggerportalen helsenorge.no skal bidra til å gjøre den enkelte innbyggers kontakt med helse- og
omsorgstjenesten enklere, og at tjenestene oppleves som tilgjengelige og helhetlige. I den forbindelse har vi behov
for en senior prosjektleder til å lede utviklingsprosjekter på helsenorge.no. Et prosjekt som kan være aktuelt er DIS og
rollen som delprosjektleder i dette.

KRAV TIL KOMPETANSE
Det er behov for en prosjektleder i 100 prosent stilling, og søker en dedikert ressurs med arbeidssted i Norsk
Helsenett sine lokaler på Skøyen. Kandidaten må kunne lede digitale prosjekter gjennom de forskjellige fasene i et
utviklingsprosjekt, ref. Prosjektveiviseren. Arbeidet inkluderer bl.a.:

 • Prosjektplanlegging (inkl. milepæl, fremdrift, bemanning og organisering, budsjett og prognose)
 • Styre prosjektet mot mål ihht. plan
 • Lede prosjektmedarbeiderne
 • Løpende kvalitetssikring av prosjektets leveranser
 • Innhente godkjenning for prosjekts leveranser og resultater
 • Kostnadsstyring
 • Tett dialog og forankring internt og eksternt
 • Risikostyring
 • Endringshåndtering
 • Følge opp status og månedlig rapportering av status til prosjekteier, PMO og styringsgrupper
 • Delta i interne og eksterne styringsgrupper

Kandidaten må raskt sette seg inn i fagområdet. Kandidaten vil i tillegg til å lede prosjektet i Norsk Helsenett, ha en
viktig rolle som prosjektleder utad mot eksterne kunder.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring:

 • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder
 • Gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring med å koordinere arbeid der mange aktører er involvert
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med smidig utvikling
 • Sertifisering innen prosjektledelse (Prince2, IPMA, PMI,el.)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav:

 • Erfaring med prosjektledelse fra IKT-prosjekter i offentlig sektor
 • Det er ønskelig med erfaring fra helsesektoren
 • Det er ønskelig med erfaring med oppgaver innen løsningsdesign og arkitektur
 • Det er ønskelig med referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser
 • Det er ønskelig med kjennskap til Jira og TFS
 • Det er ønskelig med erfaring som prosjektleder med eksterne kunder
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektveiviseren, Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter

Oppstart: 06.01.2020
Varighet: 31.12.2020 med to opsjoner a/ ett års forlengelse
Stillingsprosent:100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.