Vi søker en prosjektleder for «TID-programmet» (Trafikantinformasjons- og designprogram) i Ruter.

Prosjektlederen må ha høy gjennomførings- og endringsevne med fokus på god kvalitet.

Teamleder skal arbeide med utviklingsoppgaver og må ha spisskompetanse på utvikling av gode kundeløsninger.

Om TID-programmet

TID-programmet utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet skal bidra til å senke terskelen for å reise kollektivt, og implementeres på tvers av kontaktflater og informasjonskanaler, på tvers av alle driftsarter, slik at kollektivtilbudet blir lett å skjønne, ta i bruk og finne frem i for alle. Det består av både grafisk og industriell design, designprinsipper for wayfinding, samt stasjons- og holdeplassutforming. Ruters visuelle identitet er grunnelementet i trafikantinformasjonsprogrammet.

I 2019-2020 skal TID fortsette med å etablere et godt apparat for drift og forvaltning av skilt og informasjonsprodukter, slik at investeringene som er gjort hittil og som gjøres videre ivaretas på best mulig måte. Videre skal prosjektet implementere skiltløsninger på knutepunkter, terminaler, stasjoner og holdeplasser for buss, trikk og båt i Akershus og Oslo. Tredje målsetning er komplettering av TID-programmets verktøykasse for skiltelementer, for å sikre at implementeringsarbeidet og driftsapparatet har alle nødvendige verktøy for å gi optimalt resultat.

En viktig del av satsingsområde til prosjektet i kommende fase er å lede det fra å være et selvstendig prosjekt til å bli en integrert del av Ruters utviklings- og forvaltningsorganisasjon. Ruters digitale transformasjon har endret organisasjon til å bli en matriseorganisasjon der samtlige fagavdeling bidrar til en helhetlig kundeopplevelse. Teamet som jobber med TID har viktige interaksjoner med andre team som jobber innen digital design, nye kundetjenester, digitale plattformer, digital signage samt andre kapabiliteter og tjenester. I tillegg vil teamet jobbe innenfor de føringer som gis av virksomhets- og løsningsarkitektur samt teknologiske føringer for utvikling.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen for TID består idag av ca. 15 personer: teamledere, fageksperter, prosjektmedarbeidere og designere. Organisering av det videre arbeidet og integrering mot Ruters øvrige utviklingsvirksomhet nevnt over vil være en del av arbeidsoppgavene for prosjektleder.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Ruter gjennomfører et betydelig løft innen trafikantinformasjon. Til det videre arbeidet har Ruter behov for prosjektledelse til implementering og utvikling av trafikantinformasjon på stasjoner, terminaler, knutepunkt, kaier, holdeplasser i Oslo og Akershus og om bord i transportmidler. Ruter har etablerte Side 2 av 9 rammeavtaler med leverandører innen skiltplanlegging og skiltproduksjon, og ressurser fra disse leverandørene deltar i implementeringsprosjektet sammen med Ruters ekspertressurser.

Prosjektleders ansvar i disse oppdragene er å koordinere ressurser fra Ruter og leverandører, følge opp leveranser, koordinere og holde dialog med veiholdere og grunneiere i samråd med relevante interne eksperter og ressurspersoner.

Vedkommende er ansvarlig for TID-programmets daglige ledelse og fremdrift på vegne av styringsgruppen og har ansvar for å etablere effektiv forvaltning og videreutvikling av produkter, elementer og tjenester sammen med relevante team i Ruters ulike fagavdelinger.

TID-programmet opererer i et komplekst organisatorisk landskap. Det har vært organisert som et veldrevet og relativt selvstendig prosjekt. Det er ønskelig at dette organisatorisk blir endret til et program med ulike produktutviklingsløp og team som håndterer den videre leveranse, utvikling og forvaltning av alle sider av programmet.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Lede teamet som består av fageksperter, designere og teamledere
 • Koordinere eksterne og interne interessenter og bidragsytere/tjenesteutviklere som er med på å realisere programmets målsetning
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring og programmets måloppnåelse
 • Identifisere risikoer og muligheter som påvirker programmet, iverksette relevante tiltak
 • Delta i samarbeidsfora og forhandlinger på vegne av TID og Ruter i samråd med relevante interne eksperter og ressurspersoner
 • Sikre en effektiv og god endring fra prosjektorganisasjon til integrert del av Ruters drifts- og utviklingsoperasjon
 • Representere brukerperspektivet i forhandlingsprosesser relatert til stoppesteder, terminaler, stasjoner og knutepunkt i samråd med relevante interne eksperter og ressurspersoner
 • Følge opp leverandører innen skiltproduksjon og designtjenester
 • Lede gjennomføring av offentlige anskaffelser i samarbeid med oppdragsgivers innkjøpsavdeling

Ønskede kvalifikasjoner og sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring med ledelse av utviklings- og implementeringsprosesser av fysiske og digitale produkter som skal inn i masseproduksjon
 • Erfaring med å lede et tverrfaglig team og prosjekter innenfor produkt eller tjenesteutvikling med fokus på kundebehov
 • Erfaring med endringsledelse og organisasjonsforståelse
 • Dokumentert gjennomføringsevne på utvikling og implementering av fysiske og digitale produkter og sammensatte tjenester
 • Erfaring med overlevering av ferdige produkt og tjenester til driftsorganisasjon
 • Erfaring med offentlige anskaffelser
 • Opptatt av å skape gode kundeopplevelse
 • Norsk minimum nivå C11 , Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel om at konsulenten har erfaring med:

 • Prosesskartlegging
 • Smidige metoder f.eks. SCRUM-, Lean-prinsipper, designsprint-metodikken
 • Det aktuelle organisatoriske landskapet, som i hovedsak består av Ruter, Sporveien, Oslo Kommune, Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus i transport og kollektivsektoren

Personlige egenskaper (ved referansesjekk vil Ruter spørre om erfaring på følgende egenskaper):

 • Gode kommunikasjonsevner og sterke diplomatiske evner
 • Samarbeidsorientert og god til å bygge relasjoner
 • Løsningsorientert
 • Strategisk og strukturert
 • Proaktiv og inkluderende

Nøkkelinfo

Oppstart: Senest 30.06.2019
Varighet: 30.06.2021
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Oslo Sentrum

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.