Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.

Bistanden som skal utføres

Avdeling Helseregistre får større og større prosjektportefølje, og er inne i en IT-faglig svært spennende periode hvor vi utforsker hvordan vi kan organisere teamene på en god måte for å støtte opp under det økte arbeidsomfanget. Vi arbeider i dag i Scrum-team, og gjør nå mange endringer for å få funksjonalitet raskere ut til våre samarbeidspartnere. I dette arbeidet ønsker vi støtte fra konsulenter og leverandører med erfaringer fra ulike metodikker og ulik organisering av utviklings- og forvaltningsarbeid.

Vi ønsker å bli flinkere på prototyping som ett av flere midler for å avdekke feil og misforståelser raskere, og trenger derfor at mange av konsulentene som kommer inn har praktisk erfaring med prototyping, gjerne fra metodikker som design sprints.

Om oppdraget

For dette oppdraget søker vi en ressurs som skal arbeide med kravstilling og deretter testing i henhold til stilte krav. Vi ønsker at denne personen skal ha ekstra fokus på å få til prototyping som en del av kravstillingsprosessen. Mye praktisk erfaring og ønske om å coache teammedlemmer som ikke har arbeidet med prototyper før er derfor en fordel.

 Vedkommende skal

 • være bindeledd mellom helsefaglig side og IT-/registerfaglig side
 • avdekke kravene i dialog med helsefaglig side
 • beskrive akseptansekriteriene sammen med tekniske ressurser på utviklerteamet
 • prototype løsninger, og hjelpe teamet med å utvikle en god prosess hvor prototyping brukes for å avdekke feil og misforståelser tidlig
 • teste og gi tilbakemelding på utviklet løsning i tett dialog med utviklerne

Vi ønsker en erfaren og trygg person som tar ansvar for denne prosessen og opprettholder god framgang. Løsningen som vedkommende starter med er ferdig designet, så det er ikke en designerprofil vi ønsker inn i akkurat denne rollen.

Arbeidet vil foregå i team og i tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim.

Vedkommende er tiltenkt rollen funksjonell arkitekt i innenfor pakkeforløpsarbeid, men vil kunne bli satt til samme eller lignende roller i andre prosjekter. Deling på flere prosjekter kan være aktuelt, men vi tilstreber å dele ressursene minst mulig opp.

Kompetanse og erfaring

Vi ser etter deg som er nøyaktig, strukturert og har sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og kan både utføre oppgaver som tradisjonelt ligger hos en funksjonell arkitekt, men også teste i henhold til kravene du har avdekket ved behov. Du må kunne prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre.

Minimumskrav:

 • Erfaring med oppgavene som normalt tilfaller en funksjonell arkitekt
  • Planlegging av løsning sammen med helsefaglig- og registerfaglig side
  • Prototyping og skisser av løsning
  • Skrive akseptansekriterier
  • Testing etter akseptansekriteriene når det er behov for det
 • Erfaring med test
 • Erfaring med verktøy brukt innenfor systemutvikling, prototyping og/eller test
 • Gode personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen
 • Erfaring med smidige metodikker. Eksempler: Scrum, Kanban, DevOps og Design Sprints

Kompetanse og erfaring utover minstekrav

 • Relevante sertifiseringer
 • Erfaring med fra helsesektoren, kjenne aktørene der
 • Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi, gjerne fra andre bransjer
 • Programmeringserfaring
 • Ytelsestesting, sikkerhetstesting og/eller testautomatisering

Nøkkelinfo

Varighet: snarest til 31.12.2019. 2 opsjoner på 6 mnd. hver i 2020
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Trondheim

Aktuelle kandidater vil bli intervjuet fredag 20/9 eller tirsdag 24/9, og kan starte opp arbeidet rett etter at valget har falt (ca. onsdag 25/9).