Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Bistanden som skal utføres

Avdeling helseregistre har høsten 2019 en omfattende prosjektportefølje, og har behov for en prosjektressurs som skal bistå prosjektleder i prosjekt Allmennlegedata.

Leveransen i prosjektet er å definere, utvikle og publisere indikatorer innen allmennlegeområdet på helsedirektoratet.no. Prosjektet har høy politisk aktualitet og kompleksitet med mange interessenter, både internt og eksternt. Det er behov for en prosjektressurs som er analytisk og gjerne har kjennskap til helseområdet. Det ønskes også at prosjektressursen har forståelse for betydningen av helsedata som et verktøy for helsepolitiske målsetninger. Prosjektressursen må ha evnen til å gjennomføre prosesser og ha dialog med mange aktører samtidig og fange opp relevant og strategisk informasjon for prosjektleveransen.

Prosjektressursen vil jobbe tett med prosjektleder og ha god oversikt over status og fremdrift. I tillegg vil de operative oppgavene være knyttet til:  

 • Bidra med å utarbeide prosjektdokumentasjon
 • Bidra med å oppdatere prosjektplan og milepælsplan
 • Bidra til å gi innspill på indikatorer basert på brukerbehov
 • Utarbeide / klargjøre saksgrunnlag (notat/presentasjon) til møter, både interne og eksterne
 • Delta på møter herunder referatføring og oppfølging av tiltak/aksjonspunkter
 • Bistå prosjektleder med å holde kontakt med eksterne aktører / interessenter
 • Bidra med å identifisere eventuelle risikofaktorer underveis i prosjektperioden 
 • Bistå prosjektleder i statusrapportering i PULS og til prosjekteier
 • Bidra med tilganger til prosjektmedarbeider
 • Må påregnes at omfanget av oppgaver kan skalere etter hvert som prosjektet tar form

Krav til kompetanse

 • Kjennskap til bruk av helseregistre og utviklingstrekk innen registerdata
 • Erfaring med prosjektarbeid innen helsesektoren
 • Erfaring med prosjektarbeid med mange aktører involvert
 • Være pådriver og uredd
 • Være fokuser til tross for uoversiktlige prosesser
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig og beherske norsk språk
 • Være selvstendig og løsningsorientert
 • Strukturert

Nøkkelinfo

Oppstart: 27.09.2019
Varighet: 31.12.2019 med opsjon på forlengelse ut 2020
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Oslo, med reiser til Trondheim