Kunnskap

Her er et forslag til styremøteprotokoll for et nytt selskap. Protokollen er et viktig dokument når man skal starte opp et nytt selskap.

Det kan brukes gratis, og vi håper det er av verdi! Dokumentet skal være vedlagt «samordnet registermelding» når det skal opprettes et selskap.

 

 

Styremøteprotokoll i Firmanavn AS – DD:MM.ÅÅÅÅ

Det ble den DD.MM.ÅÅÅÅ, avholdt styremøte i Firmanavn AS i Adresse, Postnummer, Poststed

På styremøtet deltok (Personnavn) og (Personnavn, eks. varamedlem)

Følgende styremedlemmer, og varamedlemmer var til stede: Personnavn og Personnavn

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.

Sak nr. 01/2014           Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 02/2014           Informasjon om selskapets fremdriftsplan for ÅÅÅÅ.

Det ble redegjort kort av styrets leder om planene for DD:MM.ÅÅÅÅ

Sak nr. 03/2014           Fravalg av revisor

På bakgrunn av at styrets fullmakt jfr. selskapets stiftelsesdokument, om å treffe beslutning om at årsregnskapet ikke skal revideres, ble følgende vedtatt:

Styret har enstemmig vedtatt at revisor fravelges og følgelig at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

Flere saker forelå ikke til behandling og styremøtet ble deretter hevet.

 

______________________                                    _____________________

Personnavn                                                               Personnavn

Styreleder                                                                  Varamedlem