Kunnskap

Når man starter et nytt selskap er du pålagt å lage vedtekter. Det er noen formalkrav til det, og vi har her et forslag som kan brukes som utgangspunkt når du skal lage til ditt selskap.

 

VEDTEKTER FOR FIRMANAVN AS

1. SELSKAPETS FIRMA
Selskapets firma er Firmanavn AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Lillevik kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapets formål er konsulenttjenester innen informasjonsteknologi, samt drift og utvikling av egne og andre selskapers digitale løsninger. Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er kr 30.000,00, fordelt på 30.000 aksjer pålydende kr 1,00.

5. STYRET
Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 styremedlemmer.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
– Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
– Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

7. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET
Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv.

Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp­
eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17.

Sted, dato