Hvorfor testing?

I Cruit er vi opptatt av kvalitet i alle ledd av rekrutteringsprosessen, og bruk av seriøs testing er et viktig bidrag for å sikre en god rekrutteringsprosess.

Ved å benytte evne-, ferdighets- og personlighetstester inkluderer vi en objektiv metodikk som minimaliserer synsing og magefølelse. Og vi benytter testene som grunnlag for å lage hypoteser om adferd koblet opp mot de forskjellige kompetansekrav til en stilling.

Det er imidlertid viktig å være obs på at også test-resultater har sin «begrensing».   Det vil alltid være en del usikkerhet mht «riktighet av skår på faktorer» og koblingen mellom test-prestasjon, kompetanser og fremtidig jobbprestasjon.

Noen vil si at tester benyttes som «samtaleverktøy». Som på en måte er riktig, men viktig at slik betegnelse ikke nedtoner verktøyets bidrag i å øke treffsikkerhet ved ansettelser.

Riktig bruk og tolking av tester bidrar til strukturert og objektiv vurdering av personlige egenskaper. I tillegg vil den totale treffsikkerheten i en seleksjonsprosess økes når testverktøy inkluderes sammen med andre metoder.

Tester er blitt mer og mer vanlig ved de fleste ansettelser, nettopp fordi det tilfører kvalitet i rekrutteringsprosessen.

Hvordan bruke testing

For hver rekruttering vil vi med slike tester søke informasjon om evner, ferdigheter og personlige egenskaper knyttet til kompetanser som er sentrale for å mestre en stilling/rolle. 

Kandidatene får vanligvis tilsendt en e-post, med en lenke, som gir adgang til en nettside for å besvare tester. Og med en svarfrist som er hensiktsmessig for alle parter.

Når tester er gjennomført, avtales et tidspunkt med en av våre sertifiserte rådgivere som vil gjennomføre en samtale med «tilbakelesning» av testresultat med kandidat.

Dette er en samtale hvor vi forklarer testresultatet, og gir kandidat en god forståelse av begrepene/faktorene som benyttes, hvordan skår vurderes og ikke minst åpner opp for at kandidatene kan få sagt hva de selv tenker om sine skår/resultater. Dette vil sannsynligvis gjøre at de også vil sitte igjen med en god følelse rundt hele prosessen.

Etter dette vil oppdragsgiver få oversendt testresultat, samt vår vurdering av hvordan de forskjellige test-skår anses å matche prioriterte kompetansekrav. 

Gjennomføring av tester kan inngå som en del av omfattende bistandsprosess (annonsert og/eller search), eller som enkeltstående aktivitet, eksempelvis slik at kunde ivaretar påfølgende intervju, der testresultater og våre vurderinger/hypoteser gir grunnlag for formulering av kompetansebaserte spørsmål.

Tilbakemeldinger vi oftest får fra kandidatene, er at testverktøyene oppleves å tilføre seriøsitet til prosessen, samtidig som de ikke oppfattes å være for tidkrevende.

Våre tester

Det finnes mange ulike varianter av arbeidspsykologiske testverktøy. De vi benytter er alle DNV-sertifiserte. Dvs. testleverandør har bl.a. fremvist holdbar, faglig dokumentasjon på at testen faktisk er egnet til den bruk som de hevder den kan brukes til.

Vår mest brukte leverandør av verktøy er AON Assessment (tidligere Cut-e), med gode og sertifiserte tester knyttet til både evne- og ferdighetstesting samt personlighet. 

Vi benytter ofte også en av verdens mest anerkjente FemFaktorModell-test, personlighetstesten NEO-PI-3. Denne leveres av psykologiforlaget Hogrefe.

Dessuten har vi rådgivere som er sertifiserte på eksempelvis OPQ32i, 16PF5, Hogans HDS, Human Content B5, DISC, BOMAT- en omfattende logisk «figurtest»,  og mange flere.

Våre sertifiserte rådgivere

I tillegg til å være sertifisert på en rekke av de overnevnte verktøyene, så er flere av oss også sertifisert som Rekrutteringspersonell gjennom DNV.

Ta kontakt